Leaf

De koei
             Een koei is iemand met twee ooren,
             En aan werskanten een horen,
       Volgens den Hollandschen Naturalist Verboom
       Is zy de uitvindster van de aardbeien met room.
       Ook waren rundermest en rollenden
       Vr de koei heur tijd nog onbekenden.
En wat men van haar huid al niet maken kan
Ga dat maar eens te Bennebroek vragen aan "den Geleerden Man,"
Immers Dido in haar dagen sneed er nog een heele hoofdstad van.
Als ik u voorts wilde optellen, wat voor zaken
Men al niet van een koei haar horens, hairen en darmen kan maken,
Ik geloof dat al je gezamentlijk leien er me vol zouden raken;
Maar mijn verhaal dient niet te uitermate gerekt.
En van 't nut dat men van heur staart en pooten trekt,
Daar zou ik je tot overmorgen van kunnen vertellen.
Hoe zou men 't b. v. op 't schip zonder een koevoet stellen.
In 't kort, het is al van ouds een spreekwoord geweest,
Zelfs by den lompsten boer, die nooit in Martinet of Plinius leest,
Alles is even nuttig, wat er komt van dat edele beest.
En wie zou dan, o jeugd, uw en mijns gelijken niet verfoeien,
Als men nagaat, hoe gemeen zy zich gedragen jegens de koeien.
Piet Agoras heeft het voor een duizend jaar of wat al gezeid:
"O menschdom, gy zijt een toonbeeld van ondankbaarheid:
"Wanneer ouwe koeien soms in een sloot verdwalen,
"Dan heet het hoogst onfatsoenlijk, ze daar uit te halen,
"Zoodra een landman van een koei geen zoete melk meer hoopt,
"Dan ziet men, hoe hy haar terstond aan den slager verkoopt,
"Die haar onbarmhartig vermoordt en de huid afstroopt,
"En daarna, wat nog het gemeenste is, in een os herdoopt.
               "Enfin, als een mensch gaat bedenken,
"Wat de koeien hem zelfs by testament, nog schenken,
               "En hoe schandelijk hy die weldan vergeet,
"Dan is hy immers niet waardig dat hy ooit meer biefstuk eet..."
Als Piet Agoras zoo begon te redeneeren,
Dan was er geen eind aan, en je hadt niet moeten probeeren,
Om, zoo als ik nu doe, hem te interrompeeren;
Maar nu hy dood is, raakt het hem niet aan zijn kouwe kleren.De Schoolmeester

FAQ | Poets | Poems

Add to Google
add to yahoo
My MSN
xml
Lid van de Technetium groep
NetStat W3C Validator